Tipy a rady - správa nemovitostí Praha i celá ČR

5. Červen 2013 - 15:06

Práva a povinnosti spojená se stavebními úpravami řeší zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. V § 103 a násl. stavebního zákona jsou upraveny podmínky stavební činnosti podléhající stavebnímu ohlášení nebo povolení. Pro účely stavebních úprav v bytové jednotce je nutné aplikovat § 103 odst. 1 písm. d) který uvádí, že stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost...

číst více
17. Květen 2013 - 12:19

Pojem drobných oprav v bytě se váže k nájemnímu vztahu a je upraven v nařízení vlády č. 258/2009 Sb., kterým se provádí občanský zákoník. K úhradě drobných oprav v bytě spojených s jeho užíváním a nákladů spojených s běžnou údržbou je povinován nájemce bytu, jak uvádí § 687 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Ve smyslu odst. 4 téhož paragrafu pak práva a povinnost nájemce družstva při drobných opravách a běžné údržbě družstevního bytu a hrazení nákladů s tím spojených mají být upraveny ve stanovách družstva.

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního...

číst více
23. Duben 2013 - 16:44

Kontroly a revize plynových zařízení se řídí vyhláškou č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Podle této vyhlášky se plynovým zařízením rozumí takové zařízení, které není v osobním užívání bytů nebo místností nesloužících k bydlení. V jakých případech je ale společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo povinno danou kontrolu nebo revizi nechat realizovat? Podle výše uvedené vyhlášky se provádí kontroly pouze těch plynových zařízení, které jsou vně bytu (domovní plynovody). Jsou to zařízení pro výrobu a úpravu plynů, skladování a přepravu plynů...

číst více
15. Duben 2013 - 17:56

Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ani nařízení vlády č. 371/2004 Sb, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek (SVJ) způsob doručování mezi SVJ /statutárním orgánem/ a jeho členy nikterak neupravuje. Způsoby doručování tak mezi SVJ a členy mohou být zcela libovolné, stěžejní bude pak prokazování toho, zda bylo dané osobě opravdu doručeno. Např. pro svolání shromáždění určují vzorové stanovy v čl. VII odst. 7 a 8 povinnost písemnou pozvánku doručit a zároveň ji vyvěsit na domovní vývěsce. Jakým způsobem bude pozvánka členům SVJ doručena pak záleží na...

číst více
9. Duben 2013 - 11:18

Povinnosti související s průkazy energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) se řídí zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, § 7a. Někdy je průkaz energetické náročnosti budovy nesprávně označován také jako energetický štítek budovy.

Povinnost k zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti PENB (nesprávně energetického štítku budovy) má vždy SVJ, vlastník, nebo stavebník budovy. Vlastník jednotky takovou povinnosti nemá, ani při prodeji nebo nájmu pouze jeho jednotky. Pokud ale vlastník budovy PENB na výzvu vlastníka prodávající jednotky nezajistí, může jej...

číst více
5. Duben 2013 - 14:06

Povinnost společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytových družstev (BD) spravovat vlastní majetek plyne z obecných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, zejména pak z ustanovení o odpovědnosti za škody a jejímu předcházení (§ 415 a násl. Občanského zákoníku). Vlastnictví zavazuje a každý (zejména pak vlastník pro tento případ) je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám, a každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právních povinností. SVJ a BD je tedy z tohoto pohledu povinno starat se o chodník/schody atd. ve vlastnictví svých členů (z titulu...

číst více

Stránky