Tipy a rady - správa nemovitostí Praha i celá ČR

21. Březen 2018 - 16:17

Dne 25.5.2018 vejde v České republice, jakož i v celé EU v účinnost obecné nařízení na ochranu osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR). Z GDPR pak pro společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva (BD) i právnické a fyzické osoby v postavení pronajímatelů (FO) plynou nová práva a povinnosti. V tomto článku se budeme věnovat vysvětlení základních pojmů a vyjasnění postavení SVJ, BD a FO ve světle GDPR.

Subjektem údajů, kterým GDPR poskytuje ochranu jsou pouze fyzické osoby, pro účely SVJ, BD a FO půjde tedy...

číst více
23. Říjen 2017 - 18:25

Nezveřejněním účetní závěrky se SVJ dopouští přestupku, za který může být SVJ udělena pokuta do 3% aktiv celkem. Odpovědnost vůči SVJ jako právnické osobě jde pak k tíži statutárního orgánu (členů výboru), který měl zajistit splnění této povinnosti (odpovědnost statutárního orgánu je nepřenosná). Udělením pokuty, kterou SVJ zaplatí je pak způsobena škoda jednotlivým vlatsníkům jednotek, kteří ji v rámci příspěvků na správu domu a pozemku uhradí, stejně jako případná škoda v podobě nákladů souvisejících s řešením vzniklé situace. Odpovědnost za tuto škodu vůči SVJ i vůči jednotlivým...

číst více
4. Duben 2017 - 10:52

Společnost Schindler CZ, a.s. koncem února 2017 rozeslala na některé naše klienty oznámení o úpravě cen servisních služeb o nárůst průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za třetí čtvrtletí roku 2016 oproti stejnému období roku 2015, tj. o 4,5%. Věnujte proto pozornost Vaší smluvní dokumentaci, zpravidla je v servisní smlouvě zakotvena pouze možnost zvýšit cenu o inflaci, nikoliv o nárůst nominální mzdy. Toto navýšení ceny tedy nemusíte akceptovat. Pokud Vám přijde oznámení o úpravě cen a Vy s tímto navýšením ceny za služby nesouhlasíte, můžete Váš nesouhlas (neakceptaci dodatku k servisní...

číst více
21. Prosinec 2015 - 10:54

Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1.1.2016 bude zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin.

Zákonem č. 221/2015 Sb. doje s účinností od 1.1.2016 k jasnému stanovení povinnosti pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku. Vzhledem k tomu, že SVJ jsou zapsána v rejstříku SVJ a nikoliv obchodním, klonila se odborná veřejnost k tomu, že tato povinnosti na SVJ nedopadá. Nově budou...

číst více
11. Listopad 2015 - 11:25

S účinností od 1.7.2015 došlo k novelizaci zákona č. 406/2000 Sb., energetického zákona (EZ), kterým se řídí povinnosti související s opatřením PENB. Od 1.7.2015 jsou tedy povinnosti SVJ, vlastníků budov i vlastníků bytových jednotek následující.

Při výstavbě nebo při větších změnách dokončených budov platí  povinnost opatřit si PENB pro stavebníka, vlastníka budovy nebo SVJ již od 1.1.2013.

Při prodeji

...

číst více
10. Listopad 2015 - 15:31

Dle zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (NOZ), § 1200 odst. 3, stanovy SVJ vyžadují formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Po celou dobu účinnosti NOZ se však odborná veřejnost rozcházela v názoru, na která SVJ toto ustanovení NOZ dopadá a zda je přítomnost notáře na shromáždění SVJ rozhodujícím o změně stanov nutná či nikoliv.

Tyto rozpory zřejmě vyřešilo rozhodnutí Vrchního soudu ze dne 28.7.2015 sp. zn. 7 Cmo 79/2015, publikované v časopisu Soudní rozhledy č. 10/2015. Dle tohoto rozhodnutí se povinná forma stanov jako notářského...

číst více

Stránky