Stavební povolení pro stavební úpravy v bytové jednotce se zásahem do nosné konstrukce

Práva a povinnosti spojená se stavebními úpravami řeší zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. V § 103 a násl. stavebního zákona jsou upraveny podmínky stavební činnosti podléhající stavebnímu ohlášení nebo povolení. Pro účely stavebních úprav v bytové jednotce je nutné aplikovat § 103 odst. 1 písm. d) který uvádí, že stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

 V § 104 stavebního zákona je uvedeno, které stavby vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu, konkrétně pro účely stavebních úprav v bytové jednotce pak odst. k) uvádí, že ohlášení je nutné pro stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

Dle stavebního zákona, § 108, stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104 stavebního zákona, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů.

V souhrnu řečeno, stavební úprava se zásahem do nosné zdi vyžaduje stavební povolení místně příslušného stavebního úřadu. Vzhledem k tomu, že nosná zeď v bytovém domě je téměř ve všech případech společnou částí domu, tedy patří všem spoluvlastníkům, k žádosti o stavební povolení je nutné mimo jiné předložit tzv. doklad o právu provést stavbu. Tímto dokladem je usnesení shromáždění o tom, že předmětná stavební úprava může být provedena. Ve smyslu § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, musí shromáždění takové usnesení schválit ¾ většinou všech svých členů. 

Autor: Parkers s.r.o.