Extra služby

Právní oblast

 • zajištění auditu uzavřených smluv
 • zajištění vymáhání dlužných plateb a přípravy podkladů pro soudní nebo mimosoudní vypořádání
 • zajištění zastupování zájmů klienta týkajících se spravovaného majetku na základě plné moci
 • zajištění zápisů změn do rejstříku a sbírky listin
 • zajištění služeb advokáta

Podpora orgánů SVJ

 • účast správce na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění vlastníků, případně na jiném jednání dle dohody s klientem
 • zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění SVJ a členské schůze BD

Inženýrská oblast

 • zajišťování rozsáhlejších oprav, údržby a rekonstrukcí nad rámec běžné údržby správcem, podle klientem schválených návrhů
 • zajišťování výběrových řízení nad rámec běžné údržby v souladu s požadavky klienta
 • zajištění stavebně technického dozoru
 • periodické hodnocení stavu nemovitostí včetně podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy, úpravy či rekonstrukce

Ostatní

 • zastupování klienta v případě likvidace pojistných událostí: hlášení škod, příprava podkladů a komunikace s pojišťovnou
 • zajištění energetického auditu
 • služby na přání klienta