Tipy a rady - správa nemovitostí Praha i celá ČR

4. Duben 2018 - 15:23

Jak již bylo uvedeno v předchozích článcích, ve smyslu GDPR jsou společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva (BD) nebo osoby v postavení pronajímatelů (FO) správci osobních údajů vlastníků a uživatelů jednotek v domě (nájemníků). Dle GDPR jsou správci OÚ oprávněni pověřit zpracováním osobních údajů další osobu – zpracovatele.

Zpracovatel je tedy subjektem, který ve smyslu GDPR zpracovává osobní údaje vlastníků a uživatelů jednotek z pověření SVJ, BD a FO jako správce OÚ, za správce a dle pokynů správce. Zpracovatel neurčuje účel zpracování osobních údajů, ten je v případě...

číst více
21. Březen 2018 - 16:25

Ve smyslu GDPR je možné osobní údaje (OÚ) subjektu údajů (nositele těchto OÚ – vlastníky nebo uživatele jednotek) zpracovávat pouze na základě splnění alespoň jedné z vymezených podmínek. Pro účely SVJ, BD a FO v postavení pronajímatele jako správců OÚ přichází v úvahu podmínky následující:

  1. udělení souhlasu subjektu údajů ke zpracování jeho OÚ pro jeden či více konkrétních účelů;
  2. zpracování OÚ je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
  3. zpracování...
číst více
21. Březen 2018 - 16:17

Dne 25.5.2018 vejde v České republice, jakož i v celé EU v účinnost obecné nařízení na ochranu osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR). Z GDPR pak pro společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva (BD) i právnické a fyzické osoby v postavení pronajímatelů (FO) plynou nová práva a povinnosti. V tomto článku se budeme věnovat vysvětlení základních pojmů a vyjasnění postavení SVJ, BD a FO ve světle GDPR.

Subjektem údajů, kterým GDPR poskytuje ochranu jsou pouze fyzické osoby, pro účely SVJ, BD a FO půjde tedy...

číst více
23. Říjen 2017 - 18:25

Nezveřejněním účetní závěrky se SVJ dopouští přestupku, za který může být SVJ udělena pokuta do 3% aktiv celkem. Odpovědnost vůči SVJ jako právnické osobě jde pak k tíži statutárního orgánu (členů výboru), který měl zajistit splnění této povinnosti (odpovědnost statutárního orgánu je nepřenosná). Udělením pokuty, kterou SVJ zaplatí je pak způsobena škoda jednotlivým vlatsníkům jednotek, kteří ji v rámci příspěvků na správu domu a pozemku uhradí, stejně jako případná škoda v podobě nákladů souvisejících s řešením vzniklé situace. Odpovědnost za tuto škodu vůči SVJ i vůči jednotlivým...

číst více
4. Duben 2017 - 10:52

Společnost Schindler CZ, a.s. koncem února 2017 rozeslala na některé naše klienty oznámení o úpravě cen servisních služeb o nárůst průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za třetí čtvrtletí roku 2016 oproti stejnému období roku 2015, tj. o 4,5%. Věnujte proto pozornost Vaší smluvní dokumentaci, zpravidla je v servisní smlouvě zakotvena pouze možnost zvýšit cenu o inflaci, nikoliv o nárůst nominální mzdy. Toto navýšení ceny tedy nemusíte akceptovat. Pokud Vám přijde oznámení o úpravě cen a Vy s tímto navýšením ceny za služby nesouhlasíte, můžete Váš nesouhlas (neakceptaci dodatku k servisní...

číst více
21. Prosinec 2015 - 10:54

Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1.1.2016 bude zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin.

Zákonem č. 221/2015 Sb. doje s účinností od 1.1.2016 k jasnému stanovení povinnosti pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku. Vzhledem k tomu, že SVJ jsou zapsána v rejstříku SVJ a nikoliv obchodním, klonila se odborná veřejnost k tomu, že tato povinnosti na SVJ nedopadá. Nově budou...

číst více

Stránky