Tipy a rady - správa nemovitostí Praha i celá ČR

16. Říjen 2013 - 17:29

S nadcházející účinností Nového občanského zákoníku od 1.1.2014 je načase se této nové právní úpravě začít věnovat. Doprovodným zákonem k Novému občanskému zákoníku je zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „Zákon o službách“). Jinými slovy, tento zákon se věnuje pravidlům při úhradách záloh na služby, jejich vyúčtování, rozúčtování a dalším souvisejícím úkonům.

V tomto článku se budeme věnovat sankcím, které z porušování Zákona o službách hrozí. Sankční...

číst více
17. Září 2013 - 14:25

Dalším tématem, které je pro často chybný výklad a aplikaci třeba uvést na pravou míru je otázka kdo a jak se v rámci SVJ podílí na provozu a službách v souvislosti s výtahem. Naprostá většina prohlášení vlastníka, stejně jako samotný zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále jen „ZVB“) ve svém § 2 písm. g) uvádí výtah jako společnou část domu. Výtah je tedy ve spoluvlastnictví všech členů SVJ a jako o společnou část jsou povinni všichni členové o výtah pečovat prostřednictvím SVJ jako právnické osoby za tímto účelem zřízené.

Platby, které s existencí výtahu v domě souvisí, je...

číst více
23. Srpen 2013 - 10:51

Častou otázkou v poslední době je možnost zastupování při účasti na shromáždění na základě plné moci, a to zejména v souvislosti s novým judikátem Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 3399/2010 ze dne 23.5.2012, který se touto problematikou zabývá.

Nejvyšší soud ve výše uvedeném rozhodnutí konstatoval, že není možné se nechat zastupovat na základě plné moci při účasti na shromáždění, ať už by zmocněncem byl jiný člen SVJ nebo jiná třetí osoba. Důvodem takového závěru je skutečnost, že plnou moc jako institut sloužící k zastupování, je možné použít jen k zastoupení při...

číst více
8. Srpen 2013 - 11:30

O tom, zda smluvní pokutu nebo jinou sankci za včasné neplacení předepsaných příspěvků nebo záloh v rámci SVJ je možné zakotvit do stanov společenství vlastníků jednotek, se vedou časté diskuze. Rozhodnutí soudu, které by bylo vodítkem pro tento problém však doposud nepadlo a je tedy nutné vycházet z dostupné odborné literatury a textu zákona. V této souvislosti je pak na místě konstatovat, že smluvní pokuta, penále nebo jiná sankce za prodlení s úhradou předepsaných plateb, uvedená ve stanovách je neplatná a po vlastnících bytových jednotek ji nelze požadovat ani úspěšně vymáhat.

...

číst více
1. Červenec 2013 - 16:57

Úpravu vyplácení odměn statutárních orgánů obchodních společností obsahuje v § 66 odst. 3 a násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Vzhledem k tomu, že pro SVJ zákon tuto oblast neupravuje, bude se vyplácení odměn členů výboru a dalších orgánů SVJ řídit podpůrně ustanovením pro obchodní společnosti.

Nejprve je nutné uvědomit si o jaký vztah mezi členem statutárního orgánu a BD/SVJ vůbec jde. Velice často se objevuje mylná domněnka o tom, že tento vztah je založen jako pracovněprávní (pracovní smlouvou nebo dohodami o provedení práce/činnosti). Tak tomu však není a s ohledem...

číst více
5. Červen 2013 - 15:06

Práva a povinnosti spojená se stavebními úpravami řeší zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. V § 103 a násl. stavebního zákona jsou upraveny podmínky stavební činnosti podléhající stavebnímu ohlášení nebo povolení. Pro účely stavebních úprav v bytové jednotce je nutné aplikovat § 103 odst. 1 písm. d) který uvádí, že stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost...

číst více

Stránky