Ceník služeb Parkers

s platností od 1.1.2021

Cena služeb za bytovou, nebytovou a/nebo garážovou jednotku a měsíc

je stanovena individuálně po dohodě s Klientem – již od 99Kč/bytovou jednotku1. Cenovou nabídku dle Vašeho individuálního výběru služeb Vám vypracujeme obratem po vyplnění poptávkového konfigurátoru na našich webových stránkách. Naše služby nabízíme na území celé ČR.

Webové stránky pro SVJ a BD – internetová aplikace IFM24

 • Klienti, kterým poskytujeme správu nemovitosti, mají po celou dobu správy aplikaci IFM24 zdarma.
 • Pro SVJ a BD2, kterým neposkytujeme správu nemovitosti, je cena služby stanovena na roční bázi jako součet pevné částky 2990,-Kč a částky 50,-Kč za každou evidovanou jednotku.

Vedení mzdové a personální agendy zaměstnanců a orgánů SVJ a BD,

pokud není zahrnuto v paušální měsíční platbě, činí bez ohledu na frekvenci vyplácení odměn:

 • na základě pracovní smlouvy 300,-Kč/osobu/měsíc
 • na základě dohod konaných mimo pracovní poměr 200,-Kč/osobu/měsíc
 • na základě výkonu funkce 200,-Kč/osobu/měsíc

Zpracování mzdové agendy zahrnuje přihlášky a odhlášky jak SVJ, tak jednotlivých členů k soc. pojištění a zdravotnímu pojištění, měsíční vytvoření a zasílání přehledů o příjmech na zdravotní pojišťovny a na ČSSZ, měsíční vyhotovení a zaslání příkazu k úhradě, komunikaci s úřady, vyhotovení ročního přehledu o příjmech, přihláška a vyúčtování srážkové a zálohové daně a zpracování evidenčního listu důchodového zabezpečení. Zastupování Klienta při kontrolách ČSSZ a ZP je zpoplatněno hodinovou sazbou účetní.

Cena za zpracování a odeslání upomínky (dopisu)

 • elektronická upomínka 1x měsíčně zdarma
 • upomínka formou obyčejného dopisu 45,-Kč/ks
 • upomínka formou doporučeného dopisu 85,-Kč/ks
 • upomínka formou doporučeného dopisu s dodejkou 100,-Kč/ks
 • upomínka formou obyčejného dopisu do zahraničí 150,-Kč/ks
 • upomínka formou doporučeného dopisu do zahraničí 200,-Kč/ks

Cena za přípravu podkladů pro daňové přiznání

činí 3000,-Kč. Cena platí za předpokladu dodání všech potřebných podkladů v řádném stavu.

Cena za vystavení duplikátu vyúčtování služeb, potvrzení bezdlužnosti apod.

činí 165,3,-Kč bez DPH (200,-Kč včetně DPH).

Cena služeb technika/účetní/referenta správy

nad rámec služeb zahrnutých v paušální měsíční platbě činí 550,-Kč za každou započatou hodinu. V případě práce mimo kancelář je účtován i čas strávený na cestě.

Cena služeb managera správy

nad rámec služeb zahrnutých v paušální měsíční platbě činí 1000,-Kč za každou započatou hodinu. V případě práce mimo kancelář je účtován i čas strávený na cestě.

Cena služeb jednatele

za konzultace, nebo účast na jednáních na vyžádání Klienta činí 2000,-Kč za každou započatou hodinu. V případě práce mimo kancelář je účtován i čas strávený na cestě.

Shromáždění

v bytových domech, kde vykonává funkci statutárního orgánu Parkers s.r.o. je shromáždění 1x ročně zahrnuto v rámci odměny za výkon funkce a to za předpokladu konání shromáždění na adrese provozovny statutárního orgánu. Každé další shromáždění v témže roce je zpoplatněno.

 • Základní sazba od 5500 Kč
 • Zajištění zápisu ze shromáždění od 2000 Kč
 • Zajištění činnosti skrutátora od 55 Kč/jednotka

Základní sazba obsahuje tyto služby: příprava pozvánky, příprava návrhů usnesení dle pozvánky, kompletace a tisk podkladů pro jednotlivé body jednání, a další agenda spojená s touto problematikou. Při konání shromáždění mimo adresu provozovny Parkers s.r.o. je účtován i čas účastníků strávený na cestě.

Návrh rozhodnutí vlastníka jednotky mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam)

 • základní sazba od 5500,-Kč

Základní sazba obsahuje tyto služby: příprava návrhu, příprava návrhů usnesení, kompletace a tisk podkladů pro jednotlivé body hlasování, vyhodnocení hlasování, zpracování výsledku hlasování.

Cena ostatních služeb nad rámec Smlouvy bude stanovena dohodou.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Orientační ceny služeb dodavatelů

Havarijní služba (příjezd do 90 minut):

Výjezd+doprava+první hodina práce 990,-Kč, každá další započatá hodina havarijního zásahu 390,-Kč.

Nehavarijní zásah (výjezd+doprava+první hodina práce) 590,-Kč, každá další započatá hodina nehavarijního zásahu 300,-Kč.

Cena za zápis změn do veřejného rejstříku advokátem

od 3500,-Kč. Cena platí za předpokladu dodání všech potřebných podkladů v řádném stavu a neobsahuje poplatky soudu.

Cena za zápis do rejstříku skutečných majitelů advokátem

od 2000,-Kč. Cena platí za předpokladu dodání všech potřebných podkladů v řádném stavu a neobsahuje poplatky soudu.

Cena za uložení dokumentů do sbírky listin advokátem

od 1000,-Kč. Cena platí za předpokladu dodání vkládaných dokumentů v řádném stavu a formátu. Poplatek za konverzi dokumentu je 30,-Kč/strana.

Drobná údržba a opravy

dle dodavatele a typu činnosti od 260,-Kč/h

Revizní a kontrolní činnosti – orientační ceny (různí dodavatelé, neobsahuje všechny činnosti)

Spalinové cesty:

Kontrola a čištění spalinových cest v bytových domech dle zákona č. 320/2015 Sb.: od 540,-Kč/ks
Kamerová prohlídka od 100,-Kč/ks
Značení komínu dle ČSN 73 4201 za 1 ks komínového průduchu od 290,-Kč
Montáž kontrolního otvoru od 400,-Kč
Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb. od 1 500,-Kč
Doprava Praha, roznos oznámení o kontrole do schránek, zhotovení přehledu spalinových cest a situační plánek střechy s vyznačením těles, průduchů, světlíků, spalinových cest a případně vyzvednutí klíčů pro vstup do domu u správce nemovitosti 600,-Kč/objekt

Plynová zařízení:

Provozní revize plynového zařízení ve společných prostorách domu na jeden vchod od 1000,-Kč
Kontrola plynového zařízení ve společných prostorách domu na jeden vchod od 1000,-Kč
Tlaková zkouška od 200,-Kč
Kontrola plynových zařízení v bytových jednotkách:
1BJ s 1ks spotřebiče od 150,-Kč
1BJ s více spotřebiči od 190,-Kč
Analýza splalin od 250,-Kč

Hasicí přístroje, hydranty, kontrola PO

Kontrola hasicích přístrojů za kus od 40,-Kč
Kontrola hydrantu za kus od 70,-Kč
Kontrola protipožárních ucpávek za kus od 40,-Kč
Kontrola nouzového osvětlení za kus od 40,-Kč
Kontrola čidel CO2 za kus od 490,-Kč
Kontrola požárních klapek za kus od 110,-Kč
Zpráva o kontrole za objekt od 125,-Kč
Odborná kontrola PO za vchod od 600,-Kč

Elektroinstalace, elektrospotřebiče, hromosvody

Revize elektroinstalace společných prostor za 1 vchod (dům do 5ti pater včetně) od 3500,-Kč
Revize elektroinstalace společných prostor za 1 vchod (dům do 8mi pater včetně) od 3800,-Kč
Revize elektroinstalace společných prostor za 1 vchod (dům do 10ti pater včetně) od 4000,-Kč
Revize elektroinstalace společných prostor za 1 vchod (dům nad 10 pater) od 4200,-Kč
Revize hromosvodu za svod od 450,-Kč
Kontrola elektrospotřebičů od 50,-Kč

Organizace shromáždění

základní sazba obsahuje tyto služby: příprava pozvánky, příprava návrhů usnesení dle pozvánky, kompletace a tisk podkladů pro jednotlivé body jednání, příprava a tisk prezenční listiny, prezence účastníků shromáždění, kontrola usnášeníschopnosti, podpora orgánů při řízení shromáždění a vyhodnocení hlasování. Doba trvání shromáždění do 2,5 hodin včetně prezence:

Základní sazba do 20 Bytových jednotek od 5000,-Kč
Základní sazba do 40 Bytových jednotek od 8000,-Kč
Základní sazba nad 40 Bytových jednotek individuálně

Volitelné služby:

Každá další započatá hodina 1 000,-Kč (do 20BJ)
Zpracování zápisu (trvání shromáždění do 2,5 hodin vč. prezence) 1 500,-Kč
   + každá další započatá hodina 300,-Kč
Zajištění místnosti pro konání shromáždění 300,-Kč
   + cena za pronájem sálu dle lokality
Rozeslání pozvánky poštou 25,- Kč/dopis + poštovné
Vyzvednutí a doručení výpisu z Katastru nemovitostí na shromáždění 400,-Kč
   + náklady katastru nemovitostí 70,- Kč/strana
Zajištění notáře 300,-Kč + dle tarifu
Účast dvou skrutátorů (trvání shromáždění do 2,5 hodin vč. prezence) 700,-Kč
   + každá další započatá hodina 300,-Kč

Je garantován soulad organizace shromáždění se zákonem a platnými stanovami.

 


1 Cena za jednotku je závislá na počtu bytových jednotek ve spravované nemovitosti a na rozsahu služeb.
2 BD mají dle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., § 636 povinnost si zřídit internetové stránky.

Ceny jsou uváděny bez DPH