Revize a kontroly plynových zařízení v bytových domech - postup u SVJ a BD

Kontroly a revize plynových zařízení se řídí vyhláškou č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Podle této vyhlášky se plynovým zařízením rozumí takové zařízení, které není v osobním užívání bytů nebo místností nesloužících k bydlení. V jakých případech je ale společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo povinno danou kontrolu nebo revizi nechat realizovat? Podle výše uvedené vyhlášky se provádí kontroly pouze těch plynových zařízení, které jsou vně bytu (domovní plynovody). Jsou to zařízení pro výrobu a úpravu plynů, skladování a přepravu plynů, plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic, zkapalňování a odpařování plynů, zvyšování a snižování tlaku plynů, rozvod plynů a spotřebu plynů spalováním.

U těchto plynových zařízení se provádí: 

Kontrola - 1x za kalendářní rok, provede se záznam do kontrolního deníku

Revize - harmonogram revizí je stanoven na tříleté období, v případě potřeby i častěji, zejména se provede po opravách, uvedení znovu do provozu apod., vystaví se revizní zpráva

Zkouška - provede se po dokončení montáže zařízení

Technik, který provádí revize a zkoušky musí splňovat podmínky dané výše uvedenou vyhláškou a mít osvědčení od inspektorátu bezpečnosti práce. 

Společenství vlastníků jednotek bude tedy povinně zajišťovat kontroly a revize plynových zařízení vně bytové jednotky (domovního plynovodu). Uvnitř bytové jednotky si má každý vlastník zajistit revizi a kontrolu plynového zařízení samostatně. Lze ovšem doporučit kontrolu vně a uvnitř bytové jednotky spojit do jednoho termínu, a to z časové i finanční výhodnosti.

U bytových družstev je situace jiná, zde je vlastníkem celého bytového domu včetně bytových jednotek bytové družstvo. Je tedy jeho povinností postarat se o revizi a kontrolu plynového zařízení jak vně, tak uvnitř bytové jednotky. Jinak by tomu bylo pouze v případě, kdyby v rámci nájemní smlouvy, předávacího protokolu nebo jiného obdobného dokumentu bylo zaznamenáno předání odběrného místa nájemci. Pak by bylo na nájemci, aby revizi a kontrolu uvnitř bytové jednotky zajistil sám a na vlastní náklad.

Jiný pojem je pak revize a kontrola plynových spotřebičů, kterou si provádí vlastníci/nájemníci sami na vlastní odpovědnost a náklady. Povinností vlastníka/uživatele/zákazníka je udržovat plynové zařízení a spotřebič ve smyslu § 63 odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob. Jiná povinnost k plynovému zařízení v bytové jednotce není. V praxi pak jediný způsob, jak může prokázat uživatel splnění této povinnosti, je právě doklad o kontrole/revizní zpráva. Povinnost provést kontroly a revize plynových spotřebičů na vlastní náklady jako běžnou údržbu bytu pro nájemníky navíc plyne z § 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník. 

Autor: Parkers s.r.o.