Komunikace mezi SVJ, výborem a členy SVJ, e-mailová komunikace a úprava komunikace ve stanovách

Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ani nařízení vlády č. 371/2004 Sb, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek (SVJ) způsob doručování mezi SVJ /statutárním orgánem/ a jeho členy nikterak neupravuje. Způsoby doručování tak mezi SVJ a členy mohou být zcela libovolné, stěžejní bude pak prokazování toho, zda bylo dané osobě opravdu doručeno. Např. pro svolání shromáždění určují vzorové stanovy v čl. VII odst. 7 a 8 povinnost písemnou pozvánku doručit a zároveň ji vyvěsit na domovní vývěsce. Jakým způsobem bude pozvánka členům SVJ doručena pak záleží na doručovateli.

Ve smyslu § 40 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, je písemná forma zachována mimo jiné i tehdy, je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, tedy i e-mailem. Pokud bude možné prostřednictvím e-mailového doručování bezpečně prokázat, že předmětná písemnost byla opravdu adresátovi doručena, je takového doručování možné a v některých případech i nejvhodnější (např. u vhození písemnost do schránky se bude bez svědka těžko prokazovat jak skutečnost, že k vhození opravdu došlo, tak to, že písemnost byla adresátovi opravdu doručena). Včlenit konkrétní úpravu doručování přímo do stanov lze jen doporučit, bude tak postaveno najisto, že doručování e-mailem je v souladu s obecnou vůlí členů SVJ. Nelze ovšem doporučit vyloučení ostatních způsobů doručování neboť i doručení e-mailem se nemusí vždy zdařit a pak bude nutné zvolit alternativní způsob doručení písemnosti, např. poštou, osobním předáním apod. Rovněž je možné konkrétně upravit, kterým okamžikem se písemnost zaslaná e-mailem považuje za doručenou, resp. kdy se dostane do dispozice adresáta (např. den po dni odeslání), způsob předání zaručeně správné e-mailové adresy (např. přílohou zápisu ze shromáždění vždy s podpisem adresáta u uvedené e-mailové adresy) a povinnost hlásit změny v e-mailové adrese.

Otázkou pak bude, jak se postavit k situaci, kdy některý z členů SVJ bude na shromáždění rozhodujícím o příslušné změně stanov hlasovat proti přijetí takového usnesení a toto usnesení bude přesto kvalifikovanou většinu hlasů přijato. Zřejmě pak bude sporné, zda po takovém členu SVJ bude možné vyžadovat založení e-mailové schránky, nebo k předání její adresy. Taková situace nebyla zatím soudně řešena a jednotlivá stanoviska se tak mohou zcela lišit. 

Závěrem lze tady uvést, že doručovat e-mailem lze (a to i bez úpravy ve stanovách), pokud dodají všichni e-mailové adresy dobrovolně. Pokud bude někdo na shromáždění proti takovému usnesení, nelze po něm zřejmě předání e-mailové adresy vynucovat a bude nutné mu doručovat jiným způsobem.  

Autor: Parkers s.r.o.