Tipy a rady - správa nemovitostí Praha i celá ČR

3. Březen 2014 - 15:32

Povinnost stavebníka, vlastníka budovy nebo SVJ osadit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům byla stanovena v § 6a odst. 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (dále jen „Zákon o hospodaření s energií“) již od 1.7.2006 se lhůtou k provedení do 7 let od účinnosti ustanovení, tedy nejpozději do 1.7.2013.  Zákon o hospodaření s energií byl mimo jiné novelizován zákonem č. 318/2012 Sb., kterým došlo k přečíslování paragrafů, k povinnosti regulace přibyla povinnost registrace a ustanovení se dostalo pod § 7 odst. 4...

číst více
24. Únor 2014 - 18:23

Které části nemovitosti (dříve domu) v rámci bytového spoluvlastnictví jsou společnými je v NOZ upraveno v § 1160, přičemž vymezení dle tohoto ustanovení se netýká pouze SVJ, ale i domu rozděleného na jednotky před vznikem SVJ. Pro SVJ jsou pak společné části domu dále upraveny v § 1222, který odkazuje na zvláštní právní předpis. Tímto zvláštním právním předpisem je nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen "Nařízení vlády o společných částech“). Společné části domu jsou pak povinně upraveny a vymezeny v prohlášení...

číst více
18. Únor 2014 - 15:16

Určení pravidel pro orgány SVJ je obligatorní náležitostí stanov SVJ ve smyslu § 1200 odst. 2 písm. d) NOZ.

Stanovy musí určovat působnost všech orgánů, tedy zda rozhodují výhradně a výlučně o tom kterém problémů či nikoliv. Působnost orgánů byla ustanovena i ve stanovách dle staré právní úpravy, zde je ovšem potřeba dbát na to, aby působnost dalších volených orgánů nebyla v rozporu s působností orgánu statutárního nebo shromáždění dle § 1205 NOZ. Působnost shromáždění pak stanovy určí v souladu s § 1208 NOZ, který základní působnost shromáždění udává.

...

číst více
10. Únor 2014 - 23:23

Shromáždění svým rozhodnutím schvaluje účetní závěrku, vypořádání výsledku hospodaření a zprávu o hospodaření a správě domu SVJ. Pro účely tohoto článku je však stěžejní, že shromáždění rozhoduje o celkové výši příspěvků na správu domu pro příští období, jakož i o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaného příspěvku. Rovněž pak schvaluje druh služeb a výši záloh na jejich úhradu, jakož i způsob rozúčtování cen služeb na jednotky. Dle § 1200 odst. 2 písm. g) NOZ stanovy musí obligatorně obsahovat pravidla pro hospodaření SVJ, a to zejména pravidla pro příspěvky na správu domu a úhrady cen...

číst více
3. Únor 2014 - 18:06

Společenství vlastníků jednotek, dále jen „SVJ“ jsou povinna ve lhůtě 3 let přizpůsobit své stanovy donucujícím ustanovením NOZ a jejich úplné znění ve formě notářského zápis doručit rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin, přičemž každá změna stanov musí být vyhotovena ve formě notářského zápisu a v úplném znění doručena do sbírky listin. V § 1200 odst. 2 NOZ obsahuje povinné náležitosti stanov, které musí být v uvedené lhůtě zapracovány.

  1. Název SVJ, který musí nově obsahovat sousloví „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který SVJ vzniklo....
číst více
28. Leden 2014 - 16:19

S platností nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) přichází pro SVJ řada změn a novinek. Jednou z nejzákladnějších je povinnost SVJ přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě. Stará právní úprava poskytovala pro SVJ pomoc prostřednictvím tzv. vzorových stanov, kterými se SVJ řídilo v případě, když své vlastní stanovy nemělo, případně se SVJ mohlo těmito vzorovými stanovami inspirovat. NOZ však žádné vzorové stanovy nenabízí a obsah stanov určuje jen výčtem povinného obsahu.

Stanovy SVJ, které v současné době existují, nepozbývají platnosti jako celek, přestávají...

číst více

Stránky