Odměny členů statutárních orgánů bytových družstev a společenství vlastníků jednotek

Úpravu vyplácení odměn statutárních orgánů obchodních společností obsahuje v § 66 odst. 3 a násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Vzhledem k tomu, že pro SVJ zákon tuto oblast neupravuje, bude se vyplácení odměn členů výboru a dalších orgánů SVJ řídit podpůrně ustanovením pro obchodní společnosti.

Nejprve je nutné uvědomit si o jaký vztah mezi členem statutárního orgánu a BD/SVJ vůbec jde. Velice často se objevuje mylná domněnka o tom, že tento vztah je založen jako pracovněprávní (pracovní smlouvou nebo dohodami o provedení práce/činnosti). Tak tomu však není a s ohledem na četnou judikaturu nejvyššího soudu k tomuto tématu lze říci, že funkci člena statutárního orgánu na základě těchto pracovněprávních smluv a dohod vykonávat nelze. Pokud by tedy BD nebo SVJ uzavřelo s členem statutárního orgánu např. dohodu o provedení práce pro výkon této funkce, tato dohoda by byla neplatná pro rozpor se zákonem. Neplatnost se týká ale pouze výkonu funkce člena statutárního orgánu, takže nic nebrání uzavřít s členem statutárního orgánu pracovněprávní smlouvu k jiné činnosti (uklízení sněhu, vedení účetnictví apod.).

Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy a člen statutárního orgánu se pro výkon funkce nemůže nechat nikým zastoupit. Podpůrně, pokud není sepsána smlouva o výkonu funkce, se vztah člena statutárního orgánu a BD/SVJ při zařizování záležitostí BD/SVJ řídí ustanovením o mandátní smlouvě. Konkrétní smluvní typ pro výkon funkce člena statutárního orgánu je smlouva o výkonu funkce. Tato smlouva musí mít písemnou formu a její znění musí být schváleno členskou schůzí nebo shromážděním. Co se týká odměny za výkon funkce člena statutárního orgánu, tuto lze vyplácet na základě několika právních důvodů. Prvním z nich je souhlas členské schůze nebo shromáždění, přičemž k vyplácení odměny není potřeba uzavírat jakékoliv další smlouvy nebo dohody, resp. odměna je vyplácena právě na základě usnesení výše uvedených orgánů. Dalším právním důvodem pak je přiznání odměny ve smlouvě o výkonu funkce, kde by měla být uvedena výše a splatnost odměny. Odměnu lze pak vyplácet i na základě příslušného ustanovení o odměně ve stanovách BD/SVJ, ovšem tento způsob není příliš flexibilní, neboť pokud by bylo potřeba odměnu měnit, bude nutné měnit stanovy (pro BD usnesením ve formě notářského zápisu). Přiznanou odměnu lze členu statutárního orgánu rovněž odepřít, a to v případě, kdy výkonem své funkce přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům (toto se bude týkat pouze BD), nebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.

Závěrem lze tedy shrnout, že finanční prostředky jsou členům statutárních orgánů SVJ a BD vypláceny za výkon funkce jako odměny, a to buď na základě souhlasného usnesení členské schůze nebo shromáždění, na základě přiznání odměny v písemné a členskou schůzí nebo shromážděním schválné smlouvě o výkonu funkce, nebo na základě ustanovení stanov. Je důležité si výkon funkce člena statutárního orgánu neplést s pracovněprávním vztahem, který tento člen s BD/SVJ může rovněž uzavřít, ovšem nikoli k výkonu této funkce, ale k jiným činnostem.

Autor: Parkers s.r.o.