Sankce v souvislosti se službami dle nové právní úpravy - zákon č. 67/2013 Sb.

S nadcházející účinností Nového občanského zákoníku od 1.1.2014 je načase se této nové právní úpravě začít věnovat. Doprovodným zákonem k Novému občanskému zákoníku je zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „Zákon o službách“). Jinými slovy, tento zákon se věnuje pravidlům při úhradách záloh na služby, jejich vyúčtování, rozúčtování a dalším souvisejícím úkonům.

V tomto článku se budeme věnovat sankcím, které z porušování Zákona o službách hrozí. Sankční ustanovení uvedené v § 13 Zákona o službách je v právní úpravě novinkou a postihuje jak SVJ, družstva a vlastníky bytových domů, tak vlastníky ne/bytových jednotek i nájemníky. Zákon o službách rozlišuje tyto osoby na poskytovatele a příjemce služeb. Ve vztahu vlastník domu (družstvo, fyzická nebo právnická osoba) nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky na straně jedné - nájemce na straně druhé, jsou vlastníci poskytovateli a nájemce příjemcem služby. Ve vztahu SVJ na straně jedné – vlastník jednotky na straně druhé, je poskytovatelem služeb SVJ a příjemcem vlastník jednotky.

První zákonná sankce je určena jak pro poskytovatele, tak pro příjemce služeb v případě, že některý z nich nesplní svou povinnost upravenou Zákonem o službách ve stanovené lhůtě. Jedná se o zákonnou pokutu ve výši 100,-Kč za každý započatý den prodlení a strana v prodlení je povinna ji uhradit druhé straně.  Povinnosti, které by mohly být nesplněny pro účely použití této pokuty, jsou pro poskytovatele zejména:

  • povinnost k vyúčtování skutečných nákladů služeb za zúčtovací období v předepsaném členění a doručení vyúčtování příjemci nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Zúčtovacím obdobím přitom již nemusí být kalendářní rok, ale jde o období 12 měsíců, jehož počátek určí poskytovatel;
  • další povinností poskytovatele je na základě písemné žádosti příjemce nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů;
  • v této souvislosti je pak poskytovatel dále povinen ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyřídit řádně a včas podané námitky příjemce;

Povinností příjemců v souvislosti se zákonnou pokutou dle Zákona o službách může být snad jen povinnost písemně a bez zbytečného odkladu nahlásit poskytovateli změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb. Osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb jsou dle Zákona o službách nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo vlastník jednotky a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, pokud vlastník jednotku nepřenechal do užívání. Lhůtu „bez zbytečného odkladu“ lze pak vykládat tak, že příjemce nahlásí změnu v počtu osob natolik včas, aby poskytovatel mohl provést dle Zákona o službách změnu výše zálohy již na první měsíc, ve kterém ke změně počtu osob dojde, nebo alespoň na další následující měsíc. Poskytovatel při změně výše záloh na služby totiž musí nejprve oznámení o změně a její odůvodnění nejprve doručit příjemci a až následující měsíc může změnu výše záloh provést.

Zákonnou pokutu však nelze uplatnit v případě, kdy by splnění výše uvedených povinností příjemců a poskytovatelů v této lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany. Zákonná pokuta se rovněž neuplatní na případy prodlení s peněžitým plněním, neboť tyto situace mají svou speciální úpravu v podobě druhého sankčního ustanovení. 

Druhou sankcí dle Zákona o službách, určenou rovněž pro poskytovatele i pro příjemce, je sankce za prodlení s peněžitým plněním. Jde o poplatek z prodlení ve výši jedné promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10,-Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. Povinnost k placení poplatku z prodlení nastane ve chvíli, kdy povinná strana je v prodlení s peněžitým plněním více než 5 dnů ode dne jeho splatnosti.

Snad jedinou povinností poskytovatele, při které se může dostat do prodlení s peněžitým plněním je provedení vzájemného finančního vyrovnání vyúčtování služeb v dohodnuté lhůtě (např. dle stanov), nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb. Jak je z textu patrno, jde nejen o povinnost poskytovatele vyplatit přeplatky, ale i povinnost příjemce uhradit nedoplatek. Dalším možným prodlením s peněžitým plněním příjemce je samozřejmě prodlení s úhradou záloh jako takových. V případě dlouhodobého prodlení s úhradou záloh bude zřejmě v souladu s aktuální judikaturou možné požadovat poplatek z prodlení, jakož i úhradu záloh samotných, pouze do okamžiku splatnosti vyúčtování nedoplatku. Od okamžiku splatnosti nedoplatku vyúčtování se uplatní poplatek z prodlení na tento nedoplatek. Zákon o službách v poslední větě daného ustanovení uvádí, že poplatek z prodlení se nepoužije, pokud byl poplatek uplatněn podle jiného právního předpisu.

Nová právní úprava tedy zavádí dva druhy sankcí, které se uplatní jak na poskytovatele služeb, kterými jsou SVJ, družstva, fyzické nebo právnické osoby vlastnící bytové domy a vlastníci jednotek v domě rozděleném na jednotky, tak i na příjemce služeb, kterými jsou vlastníci ne/bytových jednotek v SVJ a nájemníci bytů v domě rozděleném na jednotky, nebo v domě ve vlastnictví právnických a fyzických osob nebo družstev. První sankce je v podobě zákonné pokuty ve výši 100,-Kč za každý den prodlení s plněním povinností dle Zákona o službách ve stanovené lhůtě. Druhou sankcí je pak poplatek z prodlení pro případy prodlení s peněžitým plněním. U obou sankcí jde o zákonné ustanovení, které není možné ve stanovách nebo jiném dokumentu zrušit či změnit. Sankce, jakož ani celý Zákon o službách se nepoužije na služby, které si příjemce zajišťuje bez účasti poskytovatele.

Autor: Parkers s.r.o.