Zastupování na shromáždění na základě plné moci

Častou otázkou v poslední době je možnost zastupování při účasti na shromáždění na základě plné moci, a to zejména v souvislosti s novým judikátem Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 3399/2010 ze dne 23.5.2012, který se touto problematikou zabývá.

Nejvyšší soud ve výše uvedeném rozhodnutí konstatoval, že není možné se nechat zastupovat na základě plné moci při účasti na shromáždění, ať už by zmocněncem byl jiný člen SVJ nebo jiná třetí osoba. Důvodem takového závěru je skutečnost, že plnou moc jako institut sloužící k zastupování, je možné použít jen k zastoupení při právním úkonu, přičemž „účast“ na shromáždění právním úkonem není. Od práva účasti na shromáždění (které není právním úkonem) je pak nutné odlišit právo na shromáždění hlasovat, podávat návrhy, klást dotazy apod. (které právními úkony jsou). Výkladem pak Nejvyšší soud dovodil, že činit právní úkony na shromáždění může člen SVJ právě proto, že se shromáždění účastní a naopak pokud se shromáždění neúčastní (a k účastni se nemůže nechat zastoupit), právní úkony (výkon hlasovacího práva) činit nemůže.

Právo účastnit se shromáždění je právem osobní povahy a náleží pouze a výlučně členu společenství vlastníků jednotek. Otázkou by však mohlo zůstat, zda je možné se nechat zastoupit nikoliv při účastni na shromáždění, ale přímo k určitým právním úkonu (výkonu hlasovacího práva), které se na shromáždění uskuteční. Tímto úhlem pohledu se Nejvyšší soud ve svém výše uvedeném rozhodnutí konkrétně nezabýval, ovšem v souladu s jeho vyjádřením o tom, že pokud se člen SVJ shromáždění neúčastní, nemůže ani vykonávat hlasovací právo, by se nejspíše Nejvyšší soud s tímto výkladem neztotožnil.

Možnost nechat se zastoupit při účasti na shromáždění SVJ přímo ze zákona tedy neplyne. Nejvyšší soud však dovodil, že právo vlastníka bytové jednotky nechat se zastoupit na základě plné moci při účasti na shromáždění je možné zakotvit do stanov společenství vlastníků jednotek, a to na základě ustanovení § 9 odst. 14 d) ZVB. Toto zákonné ustanovení říká, že stanovy SVJ musí obsahovat mimo jiné práva a povinnosti členů společenství, přičemž právo nechat se zastoupit při účasti na shromáždění je jedním z těch, které mohou být ve stanovách obsaženy. 

Závěrem lze tedy shrnout, že členové SVJ nejsou oprávněni nechat se pro účast na shromáždění a zřejmě ani pro výkon konkrétních právních úkonů zastoupit na základě plné moci jiným členem SVJ ani jinou třetí osobou. Toto právo však může být zakotveno ve stanovách SVJ a poté již zplnomocnění v souladu s takovým ustanovením stanov nic nebrání. 

Autor: Parkers s.r.o.