Nově k povinnosti opatřit průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

S účinností od 1.7.2015 došlo k novelizaci zákona č. 406/2000 Sb., energetického zákona (EZ), kterým se řídí povinnosti související s opatřením PENB. Od 1.7.2015 jsou tedy povinnosti SVJ, vlastníků budov i vlastníků bytových jednotek následující.

Při výstavbě nebo při větších změnách dokončených budov platí  povinnost opatřit si PENB pro stavebníka, vlastníka budovy nebo SVJ již od 1.1.2013.

Při prodeji

- celé budovy platí povinnost opatřit si PENB pro vlastníka budovy nebo SVJ rovněž již od 1.1.2013

- ucelené části budovy (jednotky) platí povinnost opatřit si PENB pro vlastníka budovy nebo SVJ rovněž již od 1.1.2013

V souvislosti s prodejem celé budovy nebo ucelené části (jednotky) platí od 1.7.2015 nově povinnost pro vlastníka budovy nebo SVJ

  1. předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
  2. předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
  3. zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech
  4. v případě prodeje budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele (realitní kanceláře) mu předat grafickou část PENB nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části PENB v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

Jedná-li se o prodej jednotky, platí uvedené povinnosti i pro vlastníka jednotky.

Při nájmu

- celé budovy platí povinnost opatřit si PENB pro vlastníka budovy nebo SVJ  již od 1.1.2013

- ucelené části budovy (jednotky) platí povinnost opatřit si PENB pro vlastníka budovy nebo SVJ od 1.1.2016. Zde rovněž k žádné změně nedošlo.

V případě nájmu celé budovy nebo ucelené části (jednotky) platí od 1.7.2015 stejně jako při prodeji nově povinnost pro vlastníka budovy nebo SVJ

  1. předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,
  2. předat PENB nebo jeho ověřenou kopii nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
  3. zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech,
  4. v případě nájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele (realitní kanceláře) mu předat grafickou část PENB nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části PENB v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

V případě nájmu jednotky platí výše uvedené povinnosti pro vlastníka jednotky však až od 1.1.2016.

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán PENB od SVJ nebo vlastníka budovy v souvislosti s prodejem nebo nájmem jednotky, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech.

Ze zákona vypadla povinnost pro vlastníky budov nebo SVJ zajistit PENB bez dalšího v závislosti na energetické vztažné ploše, která byla časově odsunuta na začátky roků 2015, 2017 a 2019.

Nově však zákon umožňuje neopatřovat PENB při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Rovněž pak povinnost k opaření a předložení PENB neplatí mimo jiné pro budovy, které

  1.  mají energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
  2. jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

 

Závěrem lze tedy shrnout, že povinnost opatřit PENB pro již existující budovy se nově vztahuje vždy k prodeji nebo nájmu celé budovy nebo jednotky. Pro vlastníky budov a SVJ platí tato povinnost již od r. 2013, pro vlastníky jednotek pak v případě nájmu jednotky až od 1.1.2016. Nově zákon stanovil povinnost PENB při prodeji i nájmu předkládat a předávat kupujícímu a nájemci a v případě prodeje a nájmu prostřednictvím třetí osoby zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech a zprostředkovateli předat grafickou část PENB. Nově se však smluvní strany mohou dohodnout, že PENB opatřovat nebudou, jde-li o budovu vystavěnou nebo změněnou před 1.1.1947.

Mgr. Zuzana Dědečková, advokátka