Pravidla pro orgány SVJ ve stanovách dle nového občanského zákoníku (NOZ 89/2012 Sb.) – IV. část

Určení pravidel pro orgány SVJ je obligatorní náležitostí stanov SVJ ve smyslu § 1200 odst. 2 písm. d) NOZ.

Stanovy musí určovat působnost všech orgánů, tedy zda rozhodují výhradně a výlučně o tom kterém problémů či nikoliv. Působnost orgánů byla ustanovena i ve stanovách dle staré právní úpravy, zde je ovšem potřeba dbát na to, aby působnost dalších volených orgánů nebyla v rozporu s působností orgánu statutárního nebo shromáždění dle § 1205 NOZ. Působnost shromáždění pak stanovy určí v souladu s § 1208 NOZ, který základní působnost shromáždění udává.

Počet členů je nutné ve stanovách určit u orgánů volených, tedy všech mimo shromáždění. Voleným orgánem je i orgán individuální, tedy jednočlenný jako např. revizor nebo předseda SVJ, proto je i v tomto případě nutné uvést výslovně, že takovýto orgán má jednoho člena. Počet členů musí být určen jednoznačně, nelze tedy stanovit minimální nebo maximální počet členů. Řada existujících stanov obsahuje vyjádření, že výbor má např. nejméně tři členy, určení počtu členů orgánů tímto způsobem bude tedy nutné upravit na jednoznačný počet.

Určení funkčního období se rovněž týká pouze orgánů volených, tedy všech mimo shromáždění. Požadavkem na stanovení funkčního období je opět jednoznačnost, nikoliv tedy uvedení minimální nebo maximální délky. Vzhledem k tomu, určením funkčního období je nutné rozumět i jeho skončení jiným způsobem než uplynutím, budou stanovy upravovat i způsob odvolání nebo vzdání se funkce člena voleného orgánu a způsob vzniku funkce (např. volbou na jednání výboru z řad svých členů). Přestože to NOZ přímo nestanoví, bude zřejmě namístě upravit i vnitřní strukturu daného voleného orgánu, tedy stanovit zda má předsedu a místopředsedu, usnášeníschopnost orgánu apod. Pokud stanovy tuto problematiku podrobněji neupraví, bude se řídit ustanovením § 156 NOZ, který se týká právnických osob obecně.

Způsob svolávání se týká orgánů všech, tedy volených orgánů i shromáždění. Žádoucí bude upravit zejména u shromáždění způsob svolávání pozvánkou, její znění a způsob zveřejnění. U všech orgánů pak půjde o úpravu osoby svolávající orgán, frekvenci schůzek orgánu apod.

Úprava jednání a usnášení se opět týká orgánů všech. Půjde o určení předsedajícího orgánu, ověřovatele zápisu apod. Způsob usnášení volených orgánů bude nutné ve stanovách upravit zcela, oproti tomu usnášení shromáždění je stanoveno v § 1206 NOZ, přičemž stanovy mohou určit vyšší počet hlasů pro přijetí některého rozhodnutí. Dle NOZ je k přijetí usnesení zapotřebí většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ovšem většina existujících stanov obsahuje ustanovení staré právní úpravy, kde např. pro volbu výboru je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech, pro změnu stanov ¾ většina přítomných hlasů. Pro shromáždění konaná po 1.1.2014 je i nadále nutné se pro přijetí daného usnesení řídit kvorem určeným stanovami (pokud jde o vyšší kvorum než nadpoloviční většina přítomných), neboť tato ustanovení změnou právní úpravy nepozbyla platnosti.

Podle nové právní úpravy NOZ musí stanovy do tří let obsahovat i určení orgánů SVJ, jejich působnost, počty členů a funkční období orgánů volených, tj. všech mimo shromáždění, jakož i způsob svolávání, jednání a usnášení všech orgánů SVJ.

Autor: Mgr. Zuzana Dědečková, advokátka