Obecné změny stanov SVJ dle nového občanského zákoníku (NOZ 89/2012 Sb.) - I. část

S platností nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) přichází pro SVJ řada změn a novinek. Jednou z nejzákladnějších je povinnost SVJ přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě. Stará právní úprava poskytovala pro SVJ pomoc prostřednictvím tzv. vzorových stanov, kterými se SVJ řídilo v případě, když své vlastní stanovy nemělo, případně se SVJ mohlo těmito vzorovými stanovami inspirovat. NOZ však žádné vzorové stanovy nenabízí a obsah stanov určuje jen výčtem povinného obsahu.

Stanovy SVJ, které v současné době existují, nepozbývají platnosti jako celek, přestávají však platit ustanovení, která NOZ odporují. Pro ta SVJ, která stanovy vůbec nevydala, pak platí, že jejich stanovami jsou původní vzorové stanovy. Povinností všech SVJ je přizpůsobit své stanovy donucujícím ustanovením NOZ, a to ve lhůtě 3 let ve smyslu § 3042 NOZ. V této lhůtě jsou pak SVJ povinna doručit úplné znění stanov příslušnému rejstříkovému soudu.  

Významnou novinkou je také to, že pro stanovy je vyžadována forma veřejné listiny (notářského zápisu) s vyjímkou založení SVJ prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku ve smlouvě o výstavbě. Tato skutečnost bude pro SVJ znamenat značné náklady a to zvláště s ohledem na povinnost ukládat po každé změně stanov jejich úplné znění ve formě notářského zápisu do sbírky listin rejstříku společenství vlastníků jednotek. Od 1.1.2014 totiž nabyl účinnosti i nový zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, který se vztahuje i na SVJ. Jakékoliv změny stanov bude tedy nutné předem důkladně zvážit s ohledem na finanční nákladnost takového procesu, kdy na shromáždění SVJ rozhodující o změně stanov bude muset být přítomen notář.

O změně stanov rozhoduje shromáždění SVJ prostou většinou hlasů přítomných členů počítanou podle velkosti spoluvlastnického podílu, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Vzhledem k tomu, že téměř všechny existující stanovy SVJ obsahují ustanovení dle staré právní úpravy, která vyžadovala ke změně stanov ¾ většinu přítomných hlasů, bude se tímto hlasovacím kvorem řídit změna stanov i nadále, dokud nedojde v tomto ohledu k jejich změně. V případě, kdy se SVJ teprve zakládá formou schválení stanov, je k jejich schválení zapotřebí souhlasu vlastníků všech jednotek.

Na tomto místě je vhodné zmínit, že jednou z povinných náležitostí stanov dle NOZ je uvedení názvu SVJ, který musí nově obsahovat sousloví „společenství vlastníků“, oproti původnímu slovu „společenství“. Ve smyslu § 3043 je povinností upravit jméno SVJ ve lhůtě 2 let a zapsat jej do příslušného rejstříku. S ohledem na povinnou formu stanov notářským zápisem lze doporučit v této lhůtě přizpůsobit celé stanovy SVJ podle NOZ.

S účinnost NOZ pozbývají platnosti ta ustanovení stanov SVJ, která odporují nové právní úpravě. Povinností SVJ je pak ve lhůtě 3 let doručit rejstříkovému soudu stanovy přizpůsobené NOZ ve formě notářského zápisu. Při každé změně stanov bude SVJ povinno jejich úplné znění ve formě notářského zápisu rovněž doručit rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin.

Autor: Mgr. Zuzana Dědečková, advokátka