Povinnost registrace v evidenci skutečných majitelů pro SVJ a BD

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizací výnosů z trestné činnosti, zavádí pro právnické osoby novou povinnost, a to zápis do evidence skutečných majitelů, která je vedena rejstříkovými soudy.

Tato povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů dopadá jak na společenství vlastníků jednotek, tak na bytová družstva. Lhůta pro splnění povinnosti provést zápis pro SVJ jako právnické osoby nezapsané do obchodního rejstříku je stanovena nejpozději do 1.1.2021, pro bytová družstva jako právnické osoby do obchodního rejstříku zapsané je lhůta pro provedení zápisu nejpozději do 1.1.2019.

SVJ jsou při zápisu do evidence skutečných majitelů osvobozena od soudního poplatku, bytová družstva na soudním poplatku uhradí 1.000,-Kč.

Skutečným majitelem, a tedy zapisovanou osobou, se u SVJ rozumí fyzická osoba,

  • která disponuje více než 25 % hlasovacích práv,
  • která má být příjemcem alespoň 25 % z jím rozdělovaných prostředků, nebo
  • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statuárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2.

Skutečným majitelem. A tedy zapisovanou osobou, se u bytových družstev rozumí fyzická osoba,

  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
  • která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
  • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

Jako skuteční majitelé tak budou v praxi často zapisováni členové statutárního orgánu SVJ a BD. V případě změny údajů o skutečném majiteli je pak provést změnu zapsaných údajů bez zbytečného odkladu. V praxi to budou nejčastěji případy, kdy dojde ke změně osob ve statutárním orgánu, nebo ke změně výše hlasovacích práv.

Mgr. Zuzana Molíková, advokátka