Tipy a rady - správa nemovitostí Praha i celá ČR

4. Duben 2017 - 10:52

Společnost Schindler CZ, a.s. koncem února 2017 rozeslala na některé naše klienty oznámení o úpravě cen servisních služeb o nárůst průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za třetí čtvrtletí roku 2016 oproti stejnému období roku 2015, tj. o 4,5%. Věnujte proto pozornost Vaší smluvní dokumentaci, zpravidla je v servisní smlouvě zakotvena pouze možnost zvýšit cenu o inflaci, nikoliv o nárůst nominální mzdy. Toto navýšení ceny tedy nemusíte akceptovat. Pokud Vám přijde oznámení o úpravě cen a Vy s tímto navýšením ceny za služby nesouhlasíte, můžete Váš nesouhlas (neakceptaci dodatku k servisní...

číst více
21. Prosinec 2015 - 10:54

Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1.1.2016 bude zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin.

Zákonem č. 221/2015 Sb. doje s účinností od 1.1.2016 k jasnému stanovení povinnosti pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku. Vzhledem k tomu, že SVJ jsou zapsána v rejstříku SVJ a nikoliv obchodním, klonila se odborná veřejnost k tomu, že tato povinnosti na SVJ nedopadá. Nově budou...

číst více
11. Listopad 2015 - 11:25

S účinností od 1.7.2015 došlo k novelizaci zákona č. 406/2000 Sb., energetického zákona (EZ), kterým se řídí povinnosti související s opatřením PENB. Od 1.7.2015 jsou tedy povinnosti SVJ, vlastníků budov i vlastníků bytových jednotek následující.

Při výstavbě nebo při větších změnách dokončených budov platí  povinnost opatřit si PENB pro stavebníka, vlastníka budovy nebo SVJ již od 1.1.2013.

Při prodeji

...

číst více
10. Listopad 2015 - 15:31

Dle zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (NOZ), § 1200 odst. 3, stanovy SVJ vyžadují formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Po celou dobu účinnosti NOZ se však odborná veřejnost rozcházela v názoru, na která SVJ toto ustanovení NOZ dopadá a zda je přítomnost notáře na shromáždění SVJ rozhodujícím o změně stanov nutná či nikoliv.

Tyto rozpory zřejmě vyřešilo rozhodnutí Vrchního soudu ze dne 28.7.2015 sp. zn. 7 Cmo 79/2015, publikované v časopisu Soudní rozhledy č. 10/2015. Dle tohoto rozhodnutí se povinná forma stanov jako notářského...

číst více
3. Březen 2014 - 15:32

Povinnost stavebníka, vlastníka budovy nebo SVJ osadit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům byla stanovena v § 6a odst. 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (dále jen „Zákon o hospodaření s energií“) již od 1.7.2006 se lhůtou k provedení do 7 let od účinnosti ustanovení, tedy nejpozději do 1.7.2013.  Zákon o hospodaření s energií byl mimo jiné novelizován zákonem č. 318/2012 Sb., kterým došlo k přečíslování paragrafů, k povinnosti regulace přibyla povinnost registrace a ustanovení se dostalo pod § 7 odst. 4...

číst více
24. Únor 2014 - 18:23

Které části nemovitosti (dříve domu) v rámci bytového spoluvlastnictví jsou společnými je v NOZ upraveno v § 1160, přičemž vymezení dle tohoto ustanovení se netýká pouze SVJ, ale i domu rozděleného na jednotky před vznikem SVJ. Pro SVJ jsou pak společné části domu dále upraveny v § 1222, který odkazuje na zvláštní právní předpis. Tímto zvláštním právním předpisem je nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen "Nařízení vlády o společných částech“). Společné části domu jsou pak povinně upraveny a vymezeny v prohlášení...

číst více

Stránky